آخرین بروزرسانی های سایت

https://www.download.zeynal.ir/imagemataleb/yakhte-poshtiban.jpg

 

درباره یاخته های پشتیبان در بافت عصبی

درباره یاخته های پشتیبان در بافت عصبی بافت عصبی که یکی از مهمترین بافتها در میان مهره داران می باشد متشکل از مجموعه ای از سلول های عصبی است به هر سلول عصبی یک نورون گفته میشود.

 

سلولهای پشتیبان

بافت عصبی یکی از اصلیترین بافتها در میان مهره داران می باشد . بافت عصبی شامل دستگاه عصبی مرکزی (مغز، نخاع) و دستگاه عصبی محیطی (اعصاب بدن ) می باشد . بافت عصبی از اکتودرم در دوران جنینی منشا می گیرد.مهم ترین خاصیت بافت عصبی تحریک پذیری،هدایت و انتقال جریان عصبی می باشد که در دو بخش قابل بررسی است :

دستگاه عصبی (Nervous system) از دو نوع سلول تشکیل شده است:

*سلول عصبی بنام نورون (Neuron) که واحد عملی دستگاه عصبی است

سلول غیر عصبی بنام نوروگلیا (Neuroglia) یا گلیوسیت (Gliocyte) که سلول پشتیبان محسوب می شود

اعصاب از سلولهای ویژه ای به نام نورون تشکیل شده اند. نورون واحد ساختمانی و عملکردی دستگاه عصبی است. همینطور از سلول های پشتیبان به نام گلیال و یا نوروگلی تشکیل شده است. سلول های شوان و اولیگودندروسیت ها وظیفه ساخت میلین را در بافت عصبی انسان بر عهده دارند.

 

سلول عصبی چیست؟

سلول عصبی، واحد دستگاه عصبی می باشد. به هر سلول عصبی یک نورون می گویند. هر نورون از سه قسمت تشکیل شده که شامل: جسم سلولی و دو زایده به نام های دندریت و آکسون می باشد.

 

یک نورون از چه اجزایی تشکیل شده است؟

هر نورون از دو قسمت تشکیل میگردد:

جسم سلولی (پریکاریون یا سوما) یا تنه سلولی که شامل هسته و سیتوپلاسم است.

زوائد یا استطاله ها بنام دندریت و آکسون. هر نورون می تواند چندین دندریت داشته باشد ولی یک آکسون دارد.

اندازه پریکاریونها متفاوت است (بین 4 الی 135 میکرون) اشکال آن کروی ، ستاره ای ، هرمی و گاه گلابی است. احتمالا در قشر مخ تنها 14 میلیارد نورون وجود دارد. نورونها معمولا دارای هسته های درشت اند که درون آنها یک یا چند هستک وجود دارند.

نورونها علاوه بر اندامک های متداول سیتوپلاسمی مانند دستگاه گلژی ، میتوکندری دارای ویژگیهایی نیز می باشند مانند وجود ذرات نیسل در پریکاریون و دندریتهاست که اجسامی بازوفیلیک محسوب می شوند. مقدار این ذرات در سلولهای حرکتی بیش از سلولهای حسی است. ویژگی دیگر وجود تارهای نوروفیبریل در سیتوپلاسم دندریتها و اکسونهاست. اعتقاد بر این است که نورفیبریلها به انتقال مواد مثل یونها و متابولیتها کمک می کنند.

نورونها گاه محتوی رنگدانه هایی می باشند مانند ملانین در هسته سیاه واقع در مغز میانی و یا رنگدانه های محتوی آهن در هسته گلوبوس پالیدوس و همچنین در هسته قرمز. جایگاه پریکاریون نورونها و یا فقط پریکاریون آنها اغلب به صورت متراکم داخل گرههای عصبی یا گنگلیونها قرار دارند. این گرهها هم در سیستم عصبی محیطی به نام گانگلیونهای حسی نخاعی- مغزی و با گنگلیونهای حرکتی احشایی و هم درون سیستم عصبی مرکزی به نام هسته وجود دارند.

آکسون (Axon): آکسون پیام عصبی را از جسم سلولی خود دور می کند. طول یک آکسون ممکن است کوتاه یا بلند باشد (مثلا می تواند از چند میکرون تا یک متر متغیر باشد). گاهی شاخه یا شاخه هایی از یک آکسون به عنوان شاخه های جانبی (کولترال) خارج می شوند (مثلا در نورون های هرمی قشر مغز).

دندریت (Dendrite): دندریت یا دندریت ها، سیگنال عصبی را به طرف جسم سلولی هدایت می کند .این زوائد اصولا کوتاه هستند ولی گاهی بلند بوده که در این موارد ازلحاظ ساختمانی شبیه آکسون می باشند.

هر نورون، می تواند دارای یک یا چند دندریت باشد، اما فقط می تواند یک آکسون داشته باشد.

پایانه اکسون (axon terminal): به قسمت انتهایی اکسون گفته می شود که دارای ویزیکول هایی است که در آن ها نوروترانسمیترهای مختلف وجود دارد. نوروترانسمیترها موادی هستند که در موقعی که پتانسیل عمل به سلول عصبی میرسد آزاد میشوند.

جسم سلولی نورون، حاوی هسته و سیتوپلاسم است. وظیفه دندریت، هدایت تحریکات وارده به عضو، به طرف جسم سلولی است.

وظیفه آکسون، هدایت این تحریکات از جسم سلولی به طرف نرون های دیگر یا عضو گیرنده حرکت می باشد.

جسم سلول عصبی در مغز یا نخاع قرار دارد. از جسم هر سلول عصبی تعداد زیادی رشته های کوتاه خارج میشود که به آن دندریت Dendrite میگویند. کار دندریت ها انتقال پیام بین سلول های عصبی است یعنی پیام عصبی را از یک سلول به سلول دیگر منتقل میکند.

همچنین از هر سلول عصبی یک رشته طویل و طولانی خارج میشود که به آن آکسون Axon میگویند. از یک سلول عصبی حسی که در نخاع وجود دارد یک آکسون خارج میشود که به اندام حسی میرسد بطور مثال از یک سلول حسی که در نخاع کمر وجود دارد یک رشته آکسون خارج شده که به پوست نوک انگشت شست پا رسیده و حس آنجا را تامین میکند.

پس یک رشته آکسون میتواند بسیار طولانی و حتی بیش از یک متر باشد با این حال بسیار نازک بوده و با چشم غیر مسلح دیده نمیشود.

این ساختارهای درخت مانند و رشته ای سلول های عصبی یا “نورون ها” هستند.

این سلو ل های به شدت نامتقارن دارای یک تنه اصلی به نام “آکسون” و مجموعه ای بازوهای شاخه مانند باریک به نام “دندریت ها” هستند.

نورون ها دندریت های شان را به نوک آکسون های سلول های عصبی دیگر متصل می کنند تا شبکه های عصبی را تشکیل دهند. برخی از شبکه های عصبی، مانند آنهایی که مسئول بازتاب عصبی پرش زانو هستند نسبتا ساده آند و اتصالات معدودی دارند. شبکه های عصبی دیگر مانند آنهایی که در مغز هستند، بسیار پیچیده اند.

در مورد سلول حرکتی هم همینطور است. بطور مثال از یک سلول عصبی حرکتی که در نخاع گردن وجود دارد یک رشته آکسون خارج شده که پس از طی مسیری طولانی به عضله کف دست رفته و موجب حرکت شست دست میشود. پس این تک رشته آکسون میتواند بسیار طولانی باشد ولی در عین حال آنقدر نازک است که فقط با میکروسکوپ دیده میشود. هزاران و میلیونها آکسون در کنار هم قرار میگیرند تا یک عصب را درست کنند. این عصب که در واقع دسته ای از آکسون ها است با چشم دیده میشود.

دورتادور هر آکسون را در طول مسیرش سلول هایی میپوشانند که به آنها سلول شوان Schwann cell میگویند. در هر یک میلیمتر طول هر آکسون حدود ده سلول شوان وجود دارد. اینها سلول های محافظ عصب هستند.

این سلول ها صفحه هایی را درست میکنند که به آن میلین Myelin میگویند. میلین مانند یک چسب نواری که دور حلقه مرکزی پیچیده شده دور آکسون میپیچد و به همین خاطر به آن غلاف میلین هم میگویند. وظیفه سلول شوان و غلاف میلین محافظت از آکسون و کمک به کارکرد و فعالیت صحیح آن است.

نورون ها را بر اساس تعدا زواید به سه دسته تقسیم می کنند:

نورون یک قطبی (Monopolar neuron): ابتدا یک زایده خارج می گردد که خود به دو شاخه تقسیم می شود. این دو شاخه ازنظر ساختمانی شبیه آکسون هستند. یکی از شاخه ها پیام عصبی را به جسم سلولی منتقل می کند (به عنوان دندریت) و دیگری پیام را از جسم سلولی دور می کند (به عنوان آکسون).

نورون های حسی دارای دندریت بلند و آکسون کوتاه هستند. دندریت این نورون ها ازنظر ساختمانی شبیه آکسون است.

به این نورون ها، نورون های یک قطبی کاذب نیز می گویند. مثلا می توان به نورون های گانگلیون (عقده) ریشه خلفی اعصاب نخاعی اشاره کرد که به عنوان نورون های حسی، پیام های عصبی محیط را به نخاع منتقل می کنند.

نورون دو قطبی (Bipolar neuron): دندریت و آکسون از دو قطب جسم سلولی خارج می شود (همانند نورون های دو قطبی شبکیه چشم)

نورون چند قطبی (Multipolar neuron): دارای دندریت های فراوان و یک آکسون است (مانند نورون های پورکنژ مخچه، نورون های شاخ قدامی نخاع و نورون های هرمی در قشر مغز)

نورون ها بر اساس عملکردشان چند نوع هستند؟

نورون حسی یا آوران (Sensory, or Afferent neuron):

این نورون ها، پیام های عصبی را به طرف دستگاه عصبی مرکزی می برند. نورون های حسی محیطی را نورون های آوران اولیه (Primary afferent neurons) می نامند.

نورون های حسی یا آوران، تحریکات را از اعضای بدن به نخاع و یا مغز منتقل میکنند.

نورون حرکتی یا وابران (Motor, or Efferent neuron):

نورون های وابران، دستورها را از نخاع و یا مغز به اعضای بدن برمی گردانند. یعنی پیام های عصبی را از دستگاه عصبی مرکزی به سمت محیط هدایت می کنند (یعنی به عضلات صاف، اسکلتی و قلبی یا غدد). نورون های سیستم اتونوم (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) حرکتی هستند. در مواردی، نورون هایی که وارد قسمت خاصی از دستگاه عصبی مرکزی می گردند، اصطلاح نورون های آوران و درارتباط با نوروهایی که از آن خارج می شوند عنوان نورن های وابران بکار می رود (مثلا نورون های آوران و وابران مخچه).

نورون های رابط یا ارتباطی (Connector, or association neuron) یا نورون بینابینی یا واسطه ای (Interneuron):

نورون هایی هستند که وظیفه آنها ارتباط نورون ها با یکدیگر در سیستم عصبی است. به عنوان مثال می توان به بسیاری از نورون های واسطه ای در طناب نخاعی، مخچه و قشر مغزاشاره کرد. نورون های واسطه ای ممکن است مهاری یا تحریکی باشند.

نورون های رابط، کلا تحریکات یا دستورها را از یک نرون به نرون دیگر انتقال میدهند.

 

سیناپس چیست؟

انتقال هر تحریک یا دستور از یک نورون به نورون دیگر، در محل خاصی که دو نورون با هم تماس حاصل می کنند انجام می شود. محل ارتباط دو نورون را «سیناپس» گویند.

پس سیناپس، محل تبادل اطلاعات از اکسون یک نورون به دندریت نورون دیگر سیناپس نامیده می شود. به خاطر داشته باشید که تبادل اطلاعات سلول های عصبی به هم از طریق این قسمت هاست.

 

سیناپسها چند نوع اند؟

1- سیناپس الکتریکی

2- سیناپس شیمیایی

در کتاب سیناپس شیمیایی مطرح گردیده است ( بیش از 90 درصد سیناپسها )

 

اجزاء سیناپس عبارتند از:

1- نورون پیش سیناپسی : نورونی که پیام را از طریق پایانه اکسونی خود منتقل میکند؛

2- فضای سیناپسی : فاصله کمی که بین پایانه اکسونی و سلول دریافت کننده وجود دارد؛

3- نورون یا سلول پس سیناپسی: دریافت کننده پیام عصبی؛

4- انتقال دهنده عصبی: ماده ای شیمیایی که باعث ارتبااط نورون پیش سیناپسی و پس سیناپسی می گردد. مانند استیل کولین در ماهیچه ها و گلوتامات در مغز .

مراحل انتقال پیام عصبی در محل سیناپس : هنگامیکه جریان عصبی به پایانه اکسونی نورون پیش سیناپسی میرسد ، وزیکول های محتوی انتقال دهنده ها با غشای سلول آمیخته می شوند و مولکول های انتقال دهنده به فضای سیناپسی آزاد و به گیرنده های موجود در غشاء نورون پس سیناپسی متصل و سبب تغییر پتانسیل الکتریکی آن می شوند. این تغییر ممکن است در جهت فعال کردن یا مهار کردن نورون پس سیناپسی عمل کند.

در سیناپس سیگنال الکتریکی تبدیل به سیگنال شیمیایی (نوروترانسمیترها) می شود. این نوروترانسمیترها به شکاف سیناپسی (فاصله کوچک بین دندریت و اکسون) ریخته می شوند و به دندریت سلول مجاور می رسد و این انتقال ادامه پیدا میکند.

 

انتقال سیناپسی به زبان دیگر:

وقتی یک تکانه عصبی به انتهای آکسون می رسد، این تکانه می تواند به سلول دیگری منتقل شود. محل ارتباط یک نرون با سلول دیگر سیناپس نامیده می شود. در محل سیناپس ها به طور معمول نرون ها به یکدیگر یا سلول هایی که توسط آنها تحریک می شوند، نمی چسبند، بلکه بین آنها فاصله ای وجود دارد که شکاف سیناپسی نامیده میشود.

در یک سیناپس، نرون انتقال دهنده پیام عصبی سلول پیش سیناپسی و سلول دریافت کننده سلول پس سیناپسی نامیده می شود. بیشتر تکانه های عصبی به وسیله مولکول هایی به نام پیام رسان عصبی از خلال شکاف سیناپسی منتقل می شوند. پیام رسان های عصبی به وسیله نرون ها تولید و درون ریزکیسه هایی به نام وزیکول ذخیره می شوند. پیام رسان های عصبی انواع گوناگونی دارند و به روش های مختلفی عمل انتقال دهندگی خود را انجام می دهند. برای مثال در ماهیچه های انسان پیام رسان عصبی اصل ی استیل کولین است، در حالی که در مغز گلوتامات پیام رسان اصلی است.

 

یک سلول عصبی چگونه عمل میکند؟

وقتی نورون توسط یک محرک تحریک می شود این پیام توسط دندریت ها که به صورت شاخه شاخه هستند دریافت می شود. این پیام توسط دندریت به جسم سلولی یا soma مخابره می شود. هسته پاسخ مناسب را به اکسونها می دهد. این پاسخ به صورت یک پالس الکتریکی بوده که توسط کانال های سدیم و پتاسیم ایجاد می شود( پمپ سدیم).این پالس به انتهای اکسون میرسد.

 

آزاد شدن پیام رسانهای عصبی

تکانه عصبی باعث رهایی پیام رسان عصبی از نرون پیش سیناپسی به شکاف سیناپسی می شود. وقتی پتانسیل عمل به انتهای آکسون نرون پیش سیناپسی می رسد، وزیکول های حاوی پیام رسان عصبی به غشای پلاسمایی این سلول متصل و در آن ادغام میشوند.

در نتیجه پیام رسان های عصبی به درون فضای شکاف سیناپسی رها می شوند. وقتی این مولکول ها در شکاف سیناپسی منتشر شدند و به سلول پس سیناپسی رسیدند، باعث تغییر نفوذ پذیری غشای این سلول به یون ها میشوند.

بعضی از پیام رسان ها به گیرنده های پروتئینی ویژه ای که بر سطح سلول پس سیناپسی وجود دارند، متصل می شوند. در بعضی سلول ها مجاری یون ها زمانی باز می شوند که پیام رسان عصبی به این گیرنده های پروتئینی متصل شوند.

در واقع این گیرنده ها خود مجاری عبور یون ها هستند. این مجاری را مجاری حساس به مولکول می نامند. باز بودن یا بسته بودن این نوع مجاری به اتصال مولکول خاصی (برای مثال، پیام رسان عصبی) وابسته است.

پیام رسان عصبی باعث تحریک فعالیت سلول پس سیناپسی می شود یا فعالیت آن را مهار می کند. برای مثال وقتی پیام رسان عصبی، دریچه مجاری حساس به مولکول را باز می کند، یون ها از خلال غشای پلاسمایی سلول پس سیناپسی جا به جا می شوند. این واقعه باعث می شود پتانسیل غشای سلول پس سیناپسی بسته به بار یونی که وارد این سلول یا از آن خارج می شود، تغییر کند. اگر یون های مثبت وارد نرون پس سیناپسی شوند، ممکن است پتانسیل عمل تشکیل شود (تحریک).

از طرف دیگر، اگر یون های مثبت از سلول خارج شوند یا یون های منفی وارد آن شوند، ممکن است جلو تشکیل پتانسیل عمل گرفته شود (مهار).

دوپامین باعث تحریک تکانه عصبی می شود. این پیام رسان عصبی دریچه سدیم را باز میکند.

گابا تکانه عصبی را مهار می کند. این پیام رسان عصبی دریچه پتاسیم را باز می کند. همه پیام رسان های عصبی که به شکاف سیناپسی آزاد می شوند، به گیرنده های پروتئینی متصل نمیشوند.

پیام رسان هایی که مورد استفاده قرار نمی گیرند، برای همیشه در شکاف سیناپسی باقی نمی مانند. در واقع، بیشتر پیام رسان های عصبی پس از رهایی از شکاف سیناپسی پاک میشوند.

بسیاری از نرون های پیش سیناپسی پیام رسان های عصبی را باز جذب می کنند و دوباره از آنها استفاده می کنند. علاوه بر این، پیام رسان های عصبی به وسیله آنزیم های شکاف سیناپسی نیز تخریب می شوند. تخریب و باز جذب پیام رسان های عصبی باعث می شود سلول های پس سیناپسی بیش از اندازه تحریک نشوند.

 

نورونها چگونه فعالیت میکنند؟

بین دو سمت غشای نورون اختلاف پتانسیل الکتریکی وجود دارد .

پتانسیل آرامش: اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو سمت غشاء در حالتی که نورون در حال فعالیت عصبی نمی باشد.

نکته : درهنگام پتانسیل آرامش ، پتانسیل درون سلول نسبت به بیرون آن منفی می باشد که علت آن به قرار زیر است. بطور معمول غلظت یون سدیم در خارج از داخل بیشتر و غلظت پتاسیم در داخل بیشتر از خارج است ، بنابراین سدیم بر اساس شیب غلظت ( انتشار ) تمایل به ورود به داخل و پتاسیم تمایل به خروج دارد ، اما بعلت اینکه یون هیدراته پتاسیم نسبت به سدیم کوچکتر است ، نفوذپذیری غشا ء نسبت به پتاسیم در حالت استراحت بیشتر از سدیم خواهد بود. بنابراین تعداد یون های مثبتی (یون پتاسیم ) که از نورون خارج می شود بیشتر از یون های مثبتی ( یون سدیم ) است که وارد آن می گردد در نتیجه بارهای منفی درون نورون خود را نشان می دهند.

نکته : اگر این فرآیند دائما اتفاق بیفتد تراکم پتاسیم داخل به شدت کاهش یافته و سدیم درون سلول انباشته خواهد گردید، سلول برای رفع این مشکل از پمپ سدیم-پتاسیم کمک می گیرد.

پمپ سدیم –پتاسیم : پروتئینی در غشاء که با مصررف ATP (انرژی ) یون های سدیم را به خارج و پتاسیم را به داخل نورون می راند و باعث می گردد که اختلاف غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سمت غشاء حفظ گردد.( حفظ حالت اولیه )

پتانسیل عمل : تغییر ناگهانی و شدید اختلاف پتانسیل بین دو سمت غشاء که طی آن در زمان بسیار کوتاهی پتانسیل داخل نسبت به خارج مثبت تر می شود و بلافاصله به حالت اول بر می گردد. ( منفی شدن داخل )

3 مرحله پتانسیل عمل:

1- باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی و ورود سدیم به داخل نورون که باعث مثبت شدن داخل می گردد؛

2- بسته شدن کانل های سدیمی ، و باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی که باعث خروج یون های پتاسیم از داخل نورون می گردد و نتیجه آن منفی شدن داخل نورون است؛

3- بسته شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی و باز گشت پتانسیل غشا به حالت استراحت؛

 

نکته: بعد از پتانسیل عمل ، فعالیت بیشتر پمپ سدیم – پتاسیم سبب بازگشت غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سمت سلول به حالت اولیه میگردد.

 

انتقال پیام عصبی

وقتی محرکی باعث دپلاریزه شدن نقطه ای از غشای آکسون شود، دریچه های حساس به ولتاژ باز می شوند و در آن نقطه از غشای آکسون پتانسیل عمل شکل می گیرد. زمانی که ولتاژ غشا از mV 70- به mV 40+ می رسد ظرف هزارم ثانیه جریانی از Na + از طریق مجاری باز شده به درون سلول انتشار می یابد.

بنابراین، هر پتانسیل عمل بارهای مثبت (یون های Na + ) را به درون آکسون تزریق می کند. این ی ون های سدیم دارای بار مثبت به ناحیه مجا ور که هنوز پتانسیل غشای آن mV 70- است، جا به جا می شوند و آن ناحیه از غشای آکسون را دپلاریزه می کنند.

در واقع جابه جایی یون های Na + باعث تغییر ولتاژ ناحیه مجاو ر ، باز شدن دریچه های مجاری Na + آن و تولید پتانسیل عمل دیگری می شود. بنابراین، هر پتانسل عمل به عنوان محرکی برای تولید پتانسیل عمل در ناحیه بعدی غشای آکسون عمل می کند.

هدایت تکانه عصبی در آکسون فاقد میلین؛ هر پتانسیل عملی باعث سرازیر شدن یون های سدیم به درون سلول می شود. این بارهای مثبت به نواحی مجاور جابه جا می شوند و آن ها را به طور جزئی دپلاریزه می کنند. در نتیجه کانال های حساس به ولتاژ سدیم باز می شوند و این فرآیند تکرار میشود.

هدایت تکانه عصبی در آکسون میلین دار؛ چون غلاف میلین از جریان یون های سدیم به داخل سلول جلوگیری می کند، پتانسیل عمل فقط در نقاط فاقد میلین به وجود می آید. در نتیجه پتانسیل عمل از نقطه ای به نقطه دیگر می پرد.

توجه داشته باشید که پتانسیل های عمل در واقع منتقل نمی شوند، گرچه استفاده از این واژه مرسوم است. هر پتانسیل عمل واقعه ای مجزا و کامل است که در طول آکسون تکرار می شود یا به تعبیری از نو زاده می شود. بنابراین، پتانسیل عملی که در انتهای آکسون تولید می شود، واقعه ای جدید ی است که در پاسخ به پتانسیل عمل قبلی به وجود می آید. پتانسیل عمل آخر دارای همان وسعت و توان پتانسیل عمل نخست است.

نوروگلیا چند نوع اند؟

این سلول ها در انتقال پیام عصبی نقشی ندارند. وظیفه این سلول های غیر عصبی، ترمیم و تغذیه و همچنین حفاظت و پشتیبانی از سیستم عصبی است.

 

سلولهای نوروگلیا عبارتند از:

انواع آستروسیتها

آستروسیتهای رشته ای

آستروسیت های رشته ای حاوی مقادیر زیادی از GFAP هستند. فیبرهای عصبی در آنها به حالت کشیده وجود دارند و نزدیک قشر مغز هستند. تعداد زیادی از زوائد سیتوپلاسمیک آنها به عنوان پاهای انتهایی(end feet) در مجاورت غشا پایه ی عروق خونی مویرگی قرار دارند. همچنین پاهای انتهایی آستروسیتی ٬ غشا محدود کننده ی گلیالی را در سطح خارجی مغز و طناب نخاعی تشکیل می دهند و تعداد زیادی از عروق خونی را احاطه می کنند. این غشا مشابه با غشای محدود کننده ی گلیالی داخلی است که مجاور به اپاندیم قرار دارد.

آستروسیت های پروتوپلاسمیک

این آستروسیت ها ٬ آستروسیت های مخملی نیز نامیده می شوند و دارای زوائد شبه توموری هستند که با آکسون ها و دندریت های درهم پیچیده ی نورون ها آمیخته می شوند. این آستروسیت ها نسبت به آستروسیت های رشته ای ٬ حاوی GFAP کمتری هستند و بیشتر زوائد آنها بسیار ریزتر از آن هستند که بتوان به وسیله ی میکروسکوپ نوری به طور مجزا تشخیص داد.

 

پیتوسیتها

سلول های گلیالی نوروهیپوفیز که مشخصات آستروسیتها را دارند.

 

سلولهای پوششی بویایی

این سلول ها ٬ آکسون های اولیه ی بویایی را روی سطح جوانه ی بویایی به کار می اندازند. آنها شبیه نورون های اولیه ی بویایی از پلاک بویایی جنین مشتق می شوند. این سلول ها از نظر ویژگی های ساختاری و شیمیایی با آستروسیت ها و گلیوسیت های محیطی(peripheral g l I o c y t e s) مشترک هستند.

 

آستروسیتهای واکنشی

این آستروسیت ها به نظر می رسد که در مکان های آسیب قرار دارند. در حقیقت آستروسیت های طبیعی هستند که از آنها تعداد زیادی زوائد جدید حاوی GFAP روئیده و زیاد میشوند.

الیگودندروسیت که وظیفه ساخت میلین را در دستگاه عصبی مرکزی (CNS) برعهده دارد.

میکروگلیا. این گروه از سلول ها، ماکروفاژ بوده و بیشتر آنها در بالغین دور عروق هستند.

سلول اپندیمی. این سلول ها دستگاه بطنی مغز و مجرای مرکزی نخاع را مفروش میکنند.

سلول شوان که در ساختن میلین نورون های دستگاه عصبی محیطی (PNS) نقش دارد.بدون نظر
نوشته شده توسط زینال

برچسب ها

لیست نظرات

0 نظر

code